česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksVýuka a výzkum > Informace - výuka a výzkum

Subkatedra revmatologie

Subkatedra revmatologie zajišťuje pregraduální výuku revmatologie v českém i anglickém jazyce. Je základnou pro postgraduální studium. Subkatedra revmatologie je akreditačním pracovištěm pro atestační přípravu v revmatologii. Významnou činností je pořádání odborných akcí východočeského regionu: Setkání východočeských revmatologů. Subkatedra revmatologie je řešitelským pracovištěm interních grantů Fakultní nemocnice: Farmakogenetika metotrexátu v léčbě revmatoidní artritídy, Markery kostní remodelace u ankylozující spondylitídy. Spolupracuje s Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové UK Praha.

Hlavní výzkumné směry revmatologie:

Revmatoidní artritidaDoc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

1. Program: Léčba časných artritid  - záchyt, včasné zahájení terapie, léčebné výsledky. Jde o prospektivní sledování. Výstupy : viz prezentace. 

 2. Akutní stavy v revmatologii. Program detekce a časné léčby nemocných s difuzním alveolárním krvácením. Ve spolupráci s III. interní klinikou ( dr. Maňák PhD ) a plicní klinikou. Blíže viz prezentace .

3. Biologická léčba revmatoidní artritídy a spondylartritíd v dlouhodobém výhledu. Program detrakce dávky biologik po dosažení remise. Viz. přiložená prezentace.  

Poškození ručních kloubů při revmatoidní artrtritidě - obr. 1, obr. 2

 

Systémová sklerodermie – MUDr. Tomáš Soukup, PhD. 

Vzhledem k omezeným možnostem léčby systémové sklerodermie je kladen důraz na časnou diagnostiku a léčbu časných stadií choroby. Pracoviště je centrem pro vyšetření pacientů s Raynaudovým fenoménem a  digitálními ulceracemi při systémové sklerodermii. Významné je v tomto směru je vyšetření kapilaroskopie nehtových valů, které je na pracovišti prováděno. Činnost je také zaměřena na screening plicní arteriální hypertenze ve spolupráci s Centrem pro plicní hypertenzi při 2. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dalším zaměřením v oblasti systémové sklerodermie je léčba digitálních ulcerací moderními vazodilatačními léky. V rámci této problematiky je pracoviště součástí evropského projektu DUO registr. Pracoviště je jedním z center evropské studijní skupiny pro systémovou sklerodermii EUSTAR při Evropské lize proti revmatizmu EULAR. 

Postižení rukou u nemocné se systémovou sklerodermiíobr. 1  

RTG snímek hrudníku pacienta s plicní arteriální hypertenzí při systémové sklerodermii: obr. 2

Zobrazení kapilár nehtového valu v tenké vrstvě epidermis – kapilaroskopie: Zobrazení kapilár nehtového valu v tenké vrstvě epidermis. Nepravidelné uspořádání kapilár, ektazie kapilár, gigantická kapilára, hemorhagie arteficielní: obr. 3

 

Systémový lupus erythematodes  - prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

Systémový lupus erytematodes ( SLE) je na II. interní klinice nosným profilem revmatologie od vymezení klasifikačních kritérií ACR/1982. V soustavné ( ambulantní/lůžkové) péči je průběžně kohorta asi 100 SLE nemocných. V klinickém výzkumu bylo pracoviště protagonistou pulzní léčby metylprednizolonem; byla vypracována a do praxe uvedena tzv. minipulzní varianta ( Grant IGA MZ ČR 0455-3, 1991-1994, hodnocení: „A“). Následně ( 2002-2008) šlo o participaci na dlouhodobém multicentrickém ( nekomerčním) projektu RKS CYCLOFA – LUNE ( spolupříjemce grantů IGA MZ ČR LN-7125-3 a NR -844-3) s výstupy v časopise LUPUS ( 2010, 2013). Cíleně byla zkoumána orgánová distribuce SLE, Jaccoudova artropatie, vztahy k imunopatologii štítné žlázy, konkomitantní fibromyalgii aj. Tématika SLE byla obsahem dvou úspěšně obhájených PGS disertací. Recentně byla věnována pozornost Ig biomarkerům  ( volné lehké řetězce) a regulátorům angiogeneze ( VEGF aj.), zčásti s podporou projektem UK PRVOUK P37-08. Dílčí výstupy z výzkumu SLE byly po roce 1990 podkladem pro aktivní účast na řadě mezinárodních kongresů, např. 12x na kongresech EULAR ( European League Against Rheumatism). Didaktickým přínosem bylo zpracování SLE kapitoly do dvou vydání učebnice „ Základy vnitřního lékařství“ ( Eds: J. Bureš a J. Horáček), SLE tematika  je součástí všech forem pre/post-graduální výuky a vzdělávání. Více jak 30letá zkušenost s SLE problematikou umožňuje považovat II. Interní GE kliniku za pracoviště plně etablované pro diagnostiku, terapii a monitorování SLE nemocných na úrovni lupusových center v medicínsky rozvinutého světa. Pracoviště má zkušenosti s biologickou léčbou belimumabem v léčbě systémového lupus erythematodes.

Postižení kůže u nemocných se systémovým lupus erythematodes: obr. 1, obr. 2 

 

 Systémové vaskulitídyMUDr. Michal Kodeda

Pracoviště se zabývá diagnostikou a léčbou pacientů se systémovými vaskulitidami a je centrem péče o tyto pacienty z východočeského regionu. Od r. 2009 jsme zapojeni do celostátního výzkumného projektu Národního klinického registru pacientů s ANCA-asociovanými vaskulitidami, který je koordinován Klinikou nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na tomto mezioborovém projektu se podílí 16 center (9 nefrologických, 4 revmatologická, 2 imunologická a 1 pediatrické) v 7 městech v České republice (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc a Ostrava). Z FN Hradec Králové na Registru spolupracuje revmatologické a nefrologické pracoviště. Výsledky práce Národního registru ANCA-asociovaných vaskulitid jsou pravidelně prezentovány na tuzemských i mezinárodních odborných akcích, v letošním roce na 16. mezinárodním workshopu o ANCA vasku-litidách v Paříži, 50. mezinárodním kongresu ERA-EDTA v Istanbulu a na světovém nefrologickém kongresu v Hong Kongu.

Postižení kůže u nemocného s ANCA asociovanou systémovou vaskulitidou – hmatná purpura: obr. 1

 

Fibromyalgie  - MUDr. Jan Tomš

Fibromyalgie je chronický syndrom charakterizovaný poruchou zpracování a regulace bolesti. Přestože dosud není známa jednoznačná příčina, v rozvoji tohoto syndromu hraje zřejmě ústřední roli proces tzv. centrální senzitizace s rozvojem chronické (centrální) bolesti a dalších přidružených symptomů (únava, ztuhlost, poruchy spánku, kognitivní a vegetativní poruchy).  Absence objektivních diagnostických testů bývá často příčinou opožděně stanovené diagnózy a fluktuace pacientů mezi řadou specialistů s nejistotou a strachem ze závažného onemocnění. Základem léčby je individuálně nastavený a multidisciplinární přístup k pacientovi a kombinace farmakologické a nefarmakologické terapie.  I když dosud nemáme k dispozici léčbu, která by dokázala pacienty zcela zbavit jejich obtíží, nové léky zavedené v posledních letech mohou mít příznivý vliv na zmírnění příznaků fibromyalgie a zlepšení kvality života pacientů.

 

Sjὄgrenův syndromMUDr. Drahomíra Baštecká

Na poli diagnostiky a léčby Sjὄgrenova syndromu spolupracuje naše pracoviště mnoho let se Stomatologickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

 

Farmakogenetika – MUDr. Tomáš Soukup, PhD.

Pracoviště spolupracuje s Ústavem klinické biochemie a diagnostiky FNHK a Farmaceutickou fakultu V Hradci Králové UK Praha na práci Aplikace farmakogenetiky v terapii revmatoidní artritidy methotrexátem. Výzkumný zájem v oblasti farmakogenetiky methotrexátu  u revmatoidní artritidy se soustředí na souvislost mezi terapeutickým účinkem methotrexátu a bodovými mutacemi genů začleněných do metabolických drah ovlivněnýchmethotrexátu, na geny transportérů methotrexátu, enzymy začleněné do metabolismu homocysteinu, geny podílející se na účinku adenosinu, geny HLA-G antigenů a enzymů metabolismu bází nukleových kyselin.


 

Postgraduální studium

V rámci Katedry interních oborů studují členové subkatedry studijní dotorský program:

  • MUDr. Marian Tošovský: Markery kostní remodelace u ankylozující spondylitídy.
  • MUDr. Jan Tomš: Význam konkomitující fibromyalgie u revmatoidní artritidy a systémového lupus erythematodes.
  • MUDr. Martina Bělobrádková: Genetické a imunologické rizikové faktory u pacientů s primárním a sekundárním Sjὄgrenovým syndromem.
  • MUDr. Kateřina Kubínová: Perikarditidy u revmatoidní artritidy a jejich vztah k ostatním extraartikulárním projevům.
  • Mgr. Lucie Hromádková v roce 2013 úspěšně obhájila disertační práce na téma Analýza vybraných lékových problémů u některých revmatických nemocí na Farmaceutické fakultě V Hradci Králové UK Praha, školitelem specialistou je MUDr. Tomáš Soukup, PhD. 

 

Významné publikace

Monografie

  • Hrnčíř Zb.: Fibromyalgie in: Bolest ( Monografie algeziologie) Hlavní editor R. Rokyta, naklad. TIGIS, vyd. 2., Praha, 2012, s. 561-567. ISBN 978-80-87323-02-1.

Významné publikace v časopise s IF 2010-2013

1/ Hromadkova L, Soukup T, Vlcek J Important drug interactions in patients with rheumatic disorders: interactions of glucocorticoids, immunosuppressants and antimalarial drugs.Drugs Today (Barc). 2012 Aug;48(8):545-53
2/  Hromadkova L, Soukup T, Cermakova E, Vlcek J. Drug compliance in patients with systemic scleroderma. Clin Rheumatol. 2012 Nov;31(11):1577-83. doi: 10.1007/s10067-012-2050-0. Epub 2012 Aug 9.
3/  Avouac J, Walker U, Tyndall A, Kahan A, Matucci-Cerinic M, Allanore Y; EUSTAR, Miniati I, Muller A, Iannone F, Distler O, Becvar R, Sierakowsky S, Kowal-Bielecka O, Coelho P, Cabane J, Cutolo M, Shoenfeld Y, Valentini G, Rovensky J,Riemekasten G, Vlachoyiannopoulos P, Caporali R, Jiri S, Inanc M, Zimmermann Gorska I, Carreira P, Novak S, Czirjak L, Oliveira Ramos F, Jendro M, Chizzolini C, Kucharz EJ, Richter J, Cozzi F, Rozman B, Mallia CM, Gabrielli A, Farge D,Kiener HP, Schöffel D, Airo P, Wollheim F, Martinovic D, Trotta F, Jablonska S, Reich K, Bombardieri S, Siakka P,Pellerito R, Bambara LM, Morovic-Vergles J, Denton C, Hinrichs R, Van den Hoogen F, Damjanov N, Kötter I, Ortiz V,Heitmann S, Krasowska D, Seidel M, Hasler P, Van Laar JM, Kaltwasser JP, Foeldvari I, Juan Mas A, Bajocchi G,Wislowska M, Pereira Da Silva JA, Jacobsen S, Worm M, Graniger W, Kuhn A, Stankovic A, Cossutta R, Majdan M,Damjanovska Rajcevska L, Tikly M, Nasonov EL, Steinbrink K, Herrick A, Müller-Ladner U, Dinc A, Scorza R,Sondergaard K, Indiveri F, Nielsen H, Szekanecz Z, Silver RM, Antivalle M, Espinosa IB, García de la Pena Lefebvre P,Midtvedt O, Launay D, Valesini F, Tuvik P, Ionescu RM, Del Papa N, Pinto S, Wigley F, Mihai C, Sinziana Capranu M,Sunderkötter C, Jun JB, Alhasani S, Distler JH, Ton E, Soukup T, Seibold J, Zeni S, Nash P, Mouthon L, De Keyser F,Duruöz MT, Cantatore FP, Strauss G, von Mülhen CA, Pozzi MR, Eyerich K, Szechinski J, Keiserman M, Houssiau FA,Román-Ivorra JA, Krummel-Lorenz B, Aringer M, Westhovens R, Bellisai F, Mayer M, Stoeckl F, Uprus M, Volpe A,Buslau M, Yavuz S, Granel B, Valderílio Feijó A, Del Galdo F, Popa S, Zenone T, Ricardo Machado X, Pileckyte M,Stebbings S, Mathieu A, Tulli A, Tourinho T, Souza R, Acayaba de Toledo R, Stamp L, Solanki K, Veale D, Francisco Marques Neto J, Bagnato GF, Loyo E, Toloza S, Li M, Ahmed Abdel Atty Mohamed W, Cobankara V, Olas J, Salsano F,Oksel F, Tanaseanu CM, Foti R, Ancuta C, Vonk M, Caramashi P, Beretta L, Balbir A, Chiàla A, Pasalic Simic K, Ghio M,Stamenkovic B, Rednic S, Host N, Pellerito R, Hachulla E, Furst DE. Characteristics of joint involvement and relationships with systemic inflammation in systemic sclerosis: results from the EULAR Scleroderma Trial and Research Group (EUSTAR) database. J Rheumatol. 2010 Jul;37(7):1488-501. doi: 10.3899/jrheum.091165. Epub 2010 Jun 15.
4/  Toms J, Soukup T, Bradna P, Hrncir Z. Disease activity composite indices in patients with rheumatoid arthritis and concomitant fibromyalgia.Rheumatol. 2010 Feb;37(2):468.
6/  Zavada J., Pesickova S., Rysava R., Olejárova M., Horák P., Hrnčíř Zb., Rychlík J., Šavrda M., Vítová J., Lukáč J., Rovenský J., Tegzova D., Bohmova J., Zadrazil J., Hána J., Dostál C., Tesař V.:Cyclosporine A or intravenous cyclophophamide for lupus nephritis: the Cyclofa – Lune study. Lupus 2010;19 ( 11) : 1281-1289. 

e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare