česky / english

II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 
Vyhledat   Skip Navigation LinksKontakty > prof. MUDr. BUREŠ Jan, CSc., FCMA

Funkce: 

 • Zástupce přednostky kliniky pro výzkum, vedoucí katedry interních oborů

E-mail: bures@lfhk.cuni.cz       Telefon: +420 495 834 240

 Vzdělání a odborná kvalifikace: 

 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové – 1979 (cum laude) 
 • Atestace z vnitřního lékařství 1. stupně – 1983
 • Atestace z vnitřního lékařství 2. stupně – 1987
 • Hodnost kandidáta lékařských věd (v oboru vnitřní nemoci) – 1990
 • Atestace z gastroenterologie – 1992
 • Docent pro obor vnitřní nemoci – 1995 (Lékařská fakulta UK v Hradci Králové)
 • Profesor pro obor vnitřní nemoci – 2002 (Lékařská fakulta UK v Hradci Králové)
 • Funkční licence ČLK vedoucí lékař / primář interního oddělení (2003)
 • Funkční licence ČLK pro diagnostické a léčebné výkony digestivní endoskopie (F001; F002; F003; F004; F005; F006) a abdominální ultrasonografie (F008) (2003)
 • Funkční licence ČLK klinická výživa (2003)

Pracovní zařazení:

 • 1979 – 1994: sekundární lékař – 2. interní klinika LFUK a FN v Hradci Králové
 • 1987 – 1990: krajský ordinář pro léčebnou výživu
 • 1991 – 1994: vedoucí lékař Jednotky intenzivní gastroenterologické péče 2. interní kliniky LFUK a FN Hradec Králové
 • 1994 – 1996: vedoucí lékař Klinického centra ÚKBD LFUK a FN Hradec Králové
 • 1996 – 1997: vedoucí lékař Komplementárního centra vnitřního lékařství FN Hradec Králové
 • 1997 – 1998: přednosta 2. interní kliniky LFUK a FN Hradec Králové
 • 1997 – 2000: vedoucí 2. katedry interních oborů LFUK v Hradci Králové
 • 2002 – 2012: koordinátor FN pro gastroenterologii a vedoucí Gastroenterologického centra FN Hradec Králové
 • 2006-2012: vedoucí Subkatedry gastroenterologie LFUK v Hradci Králové
 • Od roku 2012 dosud: vedoucí Katedry interních oborů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
 • 1998 - 2012: zástupce přednosty 2. interní kliniky LFUK a FN Hradec Králové
 • 2012 - dosud: zástupce přednostky kliniky pro výzkum, vedoucí Katedry interních oborů LF UK v Hradci Králové

Publikace:

 • Hlavní autor a pořadatel učebnice Základy vnitřního lékařství (Praha: Galén – Karolinum, 2003, 870 stran) a učebnice Vnitřní lékařství  (Praha: Galén, 2014, 1215 stran)
 • Autor a spoluautor 11 monografií
 • Autor více než 400 publikací v tuzemských a zahraničních odborných recenzovaných časopisech, z toho 110 publikací v časopisech s impaktovým faktorem (bez abstrakt k 1.1.2017) 

Výzkum:

 • Hlavní řešitel 9 grantů a výzkumných záměrů, spoluřešitel dalších 15 grantů a výzkumných záměrů.
 • Hlavní řešitel gastroenterologické části PRVOUK 37-08 LF UK (2011 - 2015)
 • Hlavní koordinátor SVV (specifický vysokoškolský výzkum) LF UK (od roku 2015)

Ocenění:

 • Cena Čs. imunologické společnosti ČSAV (1988)
 • Ceny České gastroenterologické společnosti ČLS (jako první autor 2002 a 2007; jako
  spoluautor oceněných vědeckých prací 2005, 2006, 2008 a 2009)
 • Stříbrná plaketa Egyptské gastroenterologické společnosti za vědeckou spolupráci (2007)

Citační ohlasy:

 • Podle Web of Science (SCI, bez autocitací): celkem 3048 záznamů (k 1.1.2017)
 • Hirschův index (h-index): 18 (k 1.1.2017) 

Další informace:

 • Člen Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (od roku 1999 dosud)
 • Člen Akademického senátu Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (od roku 1993 dosud)
 • Nositel bronzové medaile Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (2000); nositel stříbrné medaile Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (2014)
 • Zakládající člen České lékařské komory (1991-1993 v představenstvu Okresního sdružení ČLK)
 • Člen České lékařské společnosti JEP, České internistické společnosti, České gastroenterologické společnosti (člen výboru 1998-2012), Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (člen výboru 1994-2002) a zakládající člen Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP (2011)
 • Čestný člen Slovenské gastroenterologické společnosti SLS (2007)
 • Člen Americké gastroenterologické společnosti (AGAF – American Gastroenterological Association Fellow; 2008)
 • Člen Evropské společnosti pro studium tenkého střeva (člen evropského výboru 1998-2000)
 • Člen oborové rady Grantové agentury UK pro sekci lékařské vědy (2000-2005)
 • Člen komise IGA MZ ČR (2012: místopředseda komise 10-I), člen panelu 05 AZV ČR (od roku 2014)
 • Člen Ediční rady Univerzity Karlovy (od roku 2010 dosud)
 • Vedoucí redaktor časopisu Folia Gastroenterologica et Hepatologica (2003-2009);   člen redakční rady časopisu Gastroenterologie & Hepatologie (od roku 1998)
 • Člen redakční rady časopisu World Journal of Gastroenterology (od roku 2010)
 • Člen České lékařské akademie (FCMA - Fellow of Czech Medical Academy) - od roku 2014
 • Čestný člen České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (2014)
 • Čestný člen Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (2016)

Významné publikace:

Autorství a spoluautorství mezinárodních vědeckých monografií

1.         Jurgoš Ľ, Bureš J. Nemoci žaludku, dvanáctníku a Helicobacter pylori. Martin: Osveta, 1998, 148 stran. ISBN 80-8063-006-2

2.         Bureš J. Non-surgical treatment of inflammatory bowel disease (p 173-182). In: 8th Biennial Congress of the European Council of Coloproctology (ECCP). J. Foltýn, ed. Bologna: Moduzzi Editore, 2001.

Autorství a spoluautorství českých monografií 

1.      Zavoral M, Dítě P, Špičák J, Bureš J a kolektiv: Nové trendy v digestivní endoskopické diagnostice a léčbě. Praha: Grada Publishing, 2000, 316 stran. ISBN 80-7169-999-3.  

2.      Bureš J, Rejchrt S a kolektiv: Vyšetření tenkého střeva a Enteroskopický atlas. Small Bowel Investigation & Atlas of Enteroscopy. Praha: Grada Publishing, 2001, 480 stran. Publikace obsahuje dva doprovodné audio-vizuální kompaktní disky (CD-ROM) v českém a v anglickém jazyce. ISBN 80-7169-990-X.  

3.      Rejchrt S et al.: Prevalence a sociodemografická charakteristika dyspepsie v České republice. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005, 100 stran. ISBN 80-86225-77-1.  

4.      Kopáčová M a kolektiv: Využití funkčních dechových testů v gastroenterologii. Hradec Králové: Nucleus HK, 2006, 136 stran. ISBN 80-86225-98-4.  

5.      Bureš J a kolektiv: Gastroenterologie 2006. Collectio novissima. Praha: Triton, 2006, 286 stran. ISBN 80-7254-598-1.  

6.      Tachecí I a kolektiv. Kapslová endoskopie. Hradec Králové: Nucleus HK, 2008, 259 stran. ISBN 978-80-87009-45-1.

7.      Dítě P a kolektiv. Farmakoterapie v gastroenterologii. Praha: Galén, 2011; 262 stran. ISBN: 978-80-7262-704-2.  

8.      Kohoutová D a kolektiv. Střevní mikrobiota u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií, Praha: Nucleus HK, 2013, 128 stran, ISBN 978-80-87009-97-0.

Autorství a spoluautorství českých učebnic

1.      Bureš J, Horáček J et al. Základy vnitřního lékařství. Praha: Galén, Karolinum, 2003, 870 stran. ISBN 80-7262-208-0

2.      Lata J, Bureš J, Vaňásek T, eds. Gastroenterologie. Praha: Galén, 2010, 256 stran. ISBN 978-80-7262-692-2

3.      Bureš J, Horáček J, Malý J et al. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2014, 1215 stran. ISBN 978-80-7492-145-2

Publikace v časopisech s impaktovým faktorem

1.Bureš J, Horák V, Duben J. Importance of colicinogeny for the course of acute    bacillary dysentery. Zbl Bakt Hyg, I. Abt Orig 1979; A 245(4): 469-475.
IF 0.819.

2.Bureš J, Fixa B, Komárková O, Fingerland A. Non-smoking: a feature of ulcerative colitis. Br Med J 1982; 285(6339): 440. IF 4.338.

3.Fixa B, Komárková O, Zaydlar K, Bureš J, Erben J. Is there an increased risk of colorectal cancer after cholecystectomy? Neoplasma 1985; 32(4): 513-517.
IF 0.366.

4.Bureš J, Horák V, Fixa B, Komárková O, Zaydlar K, Lonský V, Mašurka V. Colicinogeny in colorectal cancer. Neoplasma 1986; 33(2): 233-237. IF 0.366.

5.Bureš J, Horák V, Burešová E, Fixa B, Komárková O, Hartman M. Colicinogeny in chronic inflammatory bowel disease. Scand J Gastroent 1986; 21(7): 819-823.
IF 0.993.

6.Fixa B, Komárková O, Krejsek J, Nožička Z, Bureš J. Specific cellular immune response in patients with Helicobacter pylori infection. Hepato-Gastroenterology 1990; 37(6): 606-607. IF 0.573.

7.Sobotka L, Zadák Z, Bureš J, Pidrman V. Influence of rapid amino acid and lipid emulsion administration on gas exchange and resting energy expenditure. Nutrition 1991; 7(3): 200-203. IF 0.816.

8.Melichar B, Jandík P, Malíř F, Solichová D, Lukeš J, Bureš J, Mergancová J, Vobořil Z. Urinary zinc and copper excretion in cancer patients. Trace Elem Med 1994; 11(2): 73-76. IF 0.306.

9.Melichar B, Jandík P, Solichová D, Bureš J, Lukeš J, Mergancová J, Vobořil Z. Urinary neopterin excretion in colorectal cancer. Onkologie 1994; 17: 434-436. IF 0.380.

10.Melichar B, Bureš J, Komárková O, Rejchrt S, Fixa B, Karlíček R. Increased gastric juice nitrate is associated with biliary reflux and Helicobacter pylori infection. Am J Gastroent 1995; 90(7): 1190-1191. IF 2.183.

11.Melichar B, Jandík P, Malíř F, Vávrová J, Bureš J, Mergancová J, Vobořil Z. Association between renal tubular cell dysfunction and increased urinary zinc excretion in cancer patients. Scand J Clin Lab Invest 1995; 55(2): 149-152.
IF 0.911.

12.Melichar B, Malířová E, Bureš J, Komárková O, Kolesár J, Rejchrt S, Fixa B. Gastric juice neopterin in Helicobacter pylori infection. FEMS Immunol Med Microbiol 1995; 10(3-4): 335-338. IF 1.056.

13.Stulík J, Bureš J, Jandík P, Langr F, Kovářová H, Macela A. The different expression of proteins recognized by monoclonal anti-heat shock protein 70 (hsp 70) antibody in human colonic diseases. Electrophoresis 1997; 18(3-4): 625-628. IF 2.848.

14.Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain C, Bell D, Bianchi Porro G, Deltenre M, Forman D, Gasbarrini G, Jaup B, Misiewicz G, Pajares J, Quina M, Rauws E, Andersen L, Arenas Miravé I, Bazzoli F, Berstad A, Bianchi P, Birkner B, Brun J, Buckley M, Bureš J, Butruk E, Cadranel S, Casas Requejo J, Caspary F, Cottrill M, Culhane A, De Koster E, Dítě P, Färkkilä M, Fujioka T, Fukuda T, Glupczynski Y, Hirschl A, Hunt R, Johannessen T, Krejs G, Labenz J, Lamers C, Lind T, McColl K, Nuesch H, O’Donoghue D, Offer G, Peura D, Pombal R, Pounder R, Pretolani P, Rokkas T, Romozinho J, Rune S, Sandelowsky H, Seifert B, Shimoyama T, Sjolund K, Stockbrugger R, Thomson A, Ubaldi E, Unge P, Van Cutsem E, Wadström T, Weber J. Current European concepts in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht Consensus Report. Gut 1997; 41(1): 8-13. IF 4.546.

15.Stulík J, Kovářová H, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Otto A, Thiede B, Jungblut P. Overexpression of calcium-binding protein calgranulin B in colonic mucosal diseases. Clin Chim Acta 1997; 265(1): 41-55. IF 1.067.

16.McCloy R, Nagengast F, Fried M, Rohde H, Froelich F, Whitwam J Inter-national Workshop on Conscious Sedation for Endoscopy Participants: van der Mersch E, Amarante G, Hashiba K, Bakardjieva S, Smilov I, Mrklic B, Pulanic R, Axmann K, Bureš J, Man L, Skálová P, Kruse A, Matzen P, Servin F, Dommerich F-E, Hochberger J, Keller C, Krauel H, Rohde H, Winkler L, Cotev S, Lechtman V, Perel A, Hameeteman W, Otten M, Paczkowski P, Sulek M, Mandaric D, Marenovic T, Milosavgevic T, Ditinjana H, Kocijancic B, Abubakr M, Beit-El Mel N, Boztas G, Gavusoglu H, Oezden A, Tezal A, Vural M, Yildirim B, Ahluwalia N, Dunk A, Smith C, Whitaker M, Whiteley G. Meeting Report: Conscious sedation for endoscopy. Eur J Gastroent Hepatol 1997; 8(12): 1233-1240. IF 1.453.

17.Stulík J, Österreicher J, Koupilová K, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Jungblut PR. The analysis of S100A9 and S100A8 expression in matched sets of macroscopically normal colon mucosa and colorectal carcinoma: the S100A9 and S100A8 positive cells underlie and invade tumor mass. Electrophoresis 1999; 20(4-5): 1047-1054. IF 3.447.

18.Beránek M, Bureš J, Palička V, Jandík P, Langr F, Nejedlá E. A relationship between K-ras gene mutations and some clinical and histologic variables in patients with primary colorectal carcinoma. Clin Chem Lab Med 1999; 37(7): 723-727. IF 1.084.

19.Stulík J, Koupilová K, Österreicher J, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Jungblut PR. Protein abundance alterations in matched sets of macroscopically normal colon mucosa and colorectal carcinoma. Electrophoresis 1999; 20(18): 3638-3646. IF 3.447.

20.Stulík J, Österreicher J, Koupilová K, Knížek J, Bureš J, Jandík P, Langr F, Dědič K, Schäfer BW, Heizmann CW. Differential expression of the Ca2+ binding S100A6 protein in normal, preneoplastic and neoplastic colon mucosa. Eur J Cancer 2000; 36(8): 1050-1059. IF 2.725.

21.Stulík J, Hernychová L, Porkertová S, Knížek J, Macela A, Bureš J, Jandík P, Langridge JI, Jungblut PR. Proteome study of colorectal carcinogenesis. Electrophoresis 2001; 22(14): 3019-3025. IF 4.282.

22.Bureš J, Rejchrt S. Use of an overtube for enteroscopy: depth of insertion. Endoscopy 2002; 34(4): 347. IF 1.700.

23.Rejchrt S, Bureš J. PEG placement by a single physician. Endoscopy 2002; 34(10): 842. IF 1.700.

24.Malfertheiner P, Mégraud F, O’Morain C, Hungin APS, Jones R, Axon A, Graham DY, Tytgat G, Asaka M, Bazzoli F, Birkner B, Bureš J, Burette A, Bytzer P, Castro L, Culhane A, de Boer W, De Korwin J, De Koster E, de Wit N, Deltenre M, Dent J, Di Mario F, Dragosics B, Färkkilä M, Forman D, Freston J, Gasbarrini G, Goh K, Graham D, Hameeteman W, Hawkey C, Hirschl A, Hunt R, Jaup B, Kimura K, Kist M, Klotz P, Koletzko S, Kuipers E, Labenz J, Ladas S, Lam SK, Lauritsen K, Lerang F, Lionis C, Loft D, Louw J, McColl K, Mendonca-Santos J, Michetti P, Misiewicz J, Mössner J, Niv Y, Nowak A, Parajés-Garcia J, Pilotto A, Pounder R, Quina M, Rácz I, Rauws E, Rodrigo Saez L, Rokkas T, Segal I, Seifert B, Sipponen P, Sjölundh C, Solcia E, Stockbrügger R, Sung J, Surrenti C, Tulassay Z, Unge P, Vaira D, Vakil N, Veldhuyzen van Zanten S, Wadström T. Current concepts in the management of Helicobacter infection – The Maastricht 2-2000 Concensus Report. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16(2): 167-180. IF 2.980.

25.Pozler O, Neumann D, Voříšek V, Bukač J, Bureš J, Kokstein Z. Development of gastric emptying in premature infants. Use of the (13)C-octanoic acid breath test. Nutrition 2003; 19(7-8): 593-596. IF 2.324.

26.Martínek J, Široký M, Plottová Z, Bureš J, Hep A, Špičák J. Treatment of patients with achalasia with botulinum toxin: a multicenter prospective cohort study. Dis Esophagus 2003; 16(3): 204-209. IF 0.809.

27.Stulík J, Hernychová L, Porkertová S, Pozler O, Tučková L, Sanchez D, Bureš J. Identification of new celiac disease autoantigens using proteomic analysis. Proteomics 2003; 3(6): 951-956. IF 5.766.

28.Rejchrt S, Čermák P, Pavlatová L, Míčková E, Bureš J. Bacteriologic testing of endoscopes after high-level disinfection. Gastrointest Endosc 2004; 60(1): 76-78. IF 3.483.

29.Rejchrt S, Bureš J, Široký M, Kopáčová M, Slezák L, Langr F. A prospective, observational study of colonic mucosal abnormalities associated with orally administered sodium phosphate for colon cleansing before colonoscopy. Gastrointest Endosc 2004; 59(6): 651-654. IF 3.483.

30.Rejchrt S, Douda T, Kopáčová M, Široký M, Repák R, Nožička J, Špaček J, Bureš J. Acute esophageal necrosis (black esophagus): endoscopic and histopathologic appearance. Endoscopy 2004; 36(12): 1133. IF 4.034.

31.Kopáčová M, Bureš J, Voříšek V, Konštacký M, Rejchrt S, Živný P, Douda T, Palička V. Comparison of different protocols for (13)C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in healthy volunteers. Scand J Clin Lab Invest 2005; 65(6): 491-498. IF 0.946.   

32.Bures J, Kopacova M, Tacheci I, Rejchrt S. Enteroscopy: will it achieve the complete journey? Acta Endoscopica 2005; 35(2): 171-177. IF 0.123.    

33.Rejchrt S, Tyčová V, Bureš J. Gastrointestinal stromal tumours (GIST). Acta Endoscopica 2005; 35(2): 195-206. IF 0.123.    

34.Tachecí I, Rejchrt S, Drastich P, Lata J, Stehlík J, Novotný A, Špičák J, Dítě P, Zavoral M, Lukáš M, Bureš J. Capsule endoscopy – initial experience in the Czech Republic: A retrospective multi-centre study. Acta Endoscopica 2005; 35(3): 329-338. IF 0.123.       

35.Marakhouski Y, Fixa B, Holomán J, Hulek P, Lukas M, Bátovský M, Rumyantsev VG, Grigoryeva G, Stolte M, Vieth M, Greinwald R, Bulgakov AV, Klein KV, Nizov AA, Zlatkina AR, Bures J, Hájek J, Hurych V, Petr P, Procházka V, Barický B, Duris I, Hildebrand T, Kascák M, Pekárková B, Gierend M, Löffler J, Wiegel D. A double-blind dose-escalating trial comparing novel mesalazine pellets with mesalazine tables in active ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther 2005; 21(2): 133-140. IF 3.434.    

36.Bureš J, Kopáčová M, Koupil I, Voříšek V, Rejchrt S et al. Epidemiology of Helicobacter pylori infection in the Czech Republic. Helicobacter 2006; 11(1): 56-65. IF 2.477.    

37.Froehlich F, Harris JK, Wietlisbach V, Burnand B, Vader JP, Gonvers JJ; EPAGE Study Group. Current sedation and monitoring practice for colonoscopy: an International Observational Study (EPAGE). Endoscopy 2006; 38(5): 461-469. IF 3.605.     

38.Burnand B, Harris JK, Wietlisbach V, Froehlich F, Vader JP, Gonvers JJ; EPAGE Study Group. Use, appropriateness, and diagnostic yield of screening colonoscopy: an international observational study (EPAGE). Gastrointest Endosc 2006; 63(7): 1018-1026. IF 4.825.   

39.Melichar B, Bureš J, Dědič K. Anorectal carcinoma after infliximab therapy in Crohn’s disease: report of a case. Dis Colon Rectum 2006; 49(8): 1228-1233.
IF 2.442.

40.Kopáčová M, Bureš J, Vykouřil L, Hladík P, Šimkovič D, Jon B, Ferko A, Tachecí I, Rejchrt S. Intraoperative enteroscopy: ten years' experience at a single tertiary center. Surg Endosc 2007; 21(7): 1111-1116. IF 2.242.    

41.Kopáčová M, Bureš J, Koupil I, Rejchrt S, Voříšek V, Seifert B, Pozler O, Živný P, Douda T, Palička V, Holčík J; European Society for Primary Care Gastroenterology. Body indices and basic vital signs in Helicobacter pylori positive and negative persons. Eur J Epidemiol 2007; 22(1): 67-75. IF 1.727.     

42.Gonvers JJ, Harris JK, Wietlisbach V, Burnand B, Vader JP, Froehlich F; EPAGE Study Group. A European view of diagnostic yield and appropriateness of colonoscopy. Hepato-Gastroenterology 2007; 54(75): 729-735. IF 0.904.   

43.Harris JK, Vader JP, Wietlisbach V, Burnand B, Gonvers JJ, Froehlich F; Epage Study Group. Variations in colonoscopy practice in Europe: a multicentre descriptive study (EPAGE). Scand J Gastroenterol 2007; 42(1): 126-134.
IF 1.758.  

44.Kopáčová M, Tachecí I, Koudelka J, Králová M, Rejchrt S, Bureš J. A new approach to blue rubber bleb nevus syndrome: the role of capsule endoscopy and intra-operative enteroscopy. Pediatr Surg Int 2007; 23(7): 693-697. IF 0.690.  

45.Beránek M, Bureš J, Šácha M, Sákra L, Rajman M, Jandík P, Rudolf E, Landt O. Detekce bodových mutací v Kirsten ras 2 genu metodou locked nucleic acids clamped PCR. Chem Listy 2007; 101(9): 738-741. IF 0.683.  

46.Kopáčová M, Rejchrt S, Tyčová V, Belada D, Pinterová Kolesárová M, Bureš J. Tumorous neo-vascularization: a newly recognized endoscopic feature of intestinal non-Hodgkin lymphoma. Endoscopy 2007; 39, Suppl 1: E95 (elektronická publikace). IF 3.605.      

47.Kopáčová M, Rejchrt S, Tachecí I, Bureš J. Hyperamylasemia of uncertain significance associated with oral double-balloon enteroscopy. Gastrointest Endosc 2007; 66(6): 1133-1138. IF 5.888.  

48.Tachecí I, Ryška A, Rejchrt S, Kopáčová M, Hořava V, Bureš J. Spontaneous disintegration of retained video capsule in a patient with cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis: report of a rare complication. Endoscopy 2008; 40, Suppl 2: E104-E105 (elektronická publikace). IF 6.091.   

49.Rejchrt S, Koupil I, Kopáčová M, Voříšek V, Seifert B, Pozler O, Živný P, Douda T, Palička V, Holčík J, Bureš J, and the European Society for Primary Care Gastroenterology. Prevalence and socio-demographic determinants of uninvestigated dyspepsia in the Czech Republic. Eur J Gastroenterol Hepatol 2008; 20(9): 898-905. IF 2.080.     

50.Bureš J, Kabeláč K, Kopáčová M, Voříšek V, Široký M, Palička V, Rejchrt S. Electrogastrography in patients with Roux-en-Y reconstruction after previous Billroth gastrectomy. Hepato-Gastroenterology 2008; 55(85): 1492-1496.
IF 1.680.    

51.Rejchrt S, Drahošová M, Kopáčová M, Cyrany J, Douda T, Pintér M, Bureš J. Antilaminaribioside and antichitobioside antibodies in inflammatory bowel disease. Folia Microbiol 2008; 53(4): 373-376. IF 0.989.   

52.Květina J, Kuneš M, Bureš J, Kopáčová M, Tachecí I, Špelda S, Herout V, Rejchrt S. The use of wireless capsule enteroscopy in a preclinical study: a novel diagnostic tool for indomethacin-induced gastrointestinal injury in experimental pigs. Neuro Endocrinol Lett 2008; 29(5): 763-769. IF 1.359.   

53.Kopáčová M, Rejchrt S, Tachecí I, Bureš J. Association of hyperamylasemia and longer duration of peroral double-balloon enteroscopy: present and future. Gastrointest Endoscopy 2008; 68(4): 811-812. IF 7.367.   

54.Cyrany J, Pintér M, Tyčová V, Krejsek J, Belada D, Rejchrt S, Bureš J. Trimodality imaging of colonic lymphoma. Endoscopy 2009; 41, Suppl 2: E1-E2 (elektronická publikace). IF 5.545.   

55.Repák R, Rejchrt S, Bártová J, Malířová E, Tyčová V, Bureš J. Diagnostic value of endoscopic ultrasonography (EUS) and EUS-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA) with cyst fluid analysis in pancreatic cystic neoplasms. Hepato-Gastroenterology 2009; 56 (91-92): 629-635. IF 0.680.   

56.Cyrany J, Kopáčová M, Rejchrt S, Hornychová H, Tomsová M, Tyčová V, Ryška A, Bureš J. Puncture and cytology – sufficient for endoscopic diagnosis of pneumatosis cystoides intestinalis? Endoscopy 2009; 41, Suppl 2: E127-E128 (elektronická publikace). IF 5.545.    

57.Bureš J, Kopáčová M, Květina J, Österreicher J, Šinkorová Z, Svoboda Z, Tachecí I, Filip S, Špelda S, Kuneš M, Rejchrt S. Different solutions used for submucosal injection influenced early healing of gastric endoscopic mucosal resection in a preclinical study in experimental pigs. Surg  Endoscopy 2009; 23(9): 2094-2101. IF 3.307.    

58.Kopáčová M, Tachecí I, Rejchrt S, Bureš J. Peutz-Jeghers syndrome: Diagnostic and therapeutic approach. World J Gastroenterol 2009; 15(43): 5397-5408.
IF 2.092.  

59.Kunes M, Kvetina J, Bures J. Type and distribution of indomethacin-induced lesions in the gastrointestinal tract of rat. Neuro Endocrinol Lett 2009; 30, Suppl 1: 96-100. IF 1.047.   

60.Kopáčová M, Tachecí I, Květina J, Bureš J, Kuneš J, Špelda S, Tyčová V, Svoboda Z, Rejchrt S. Wireless video capsule enteroscopy in preclinical studies: methodical design of its applicability in experimental pigs. Digest Dis Sci 2010; 55(3): 626-630. IF 1.838.     

61.Tacheci I, Kvetina J, Bures J, Österreicher J, Kunes M, Pejchal J, Rejchrt S, Spelda J, Kopáčová M. Wireless capsule endoscopy in non-steroidal anti-inflammatory drugs induced enteropathy in pigs. Dig Dis Sci 2010; 55(9): 2471-2477.
IF 1.838.  

62.Kopáčová M, Vykouřil L, Vacek Z, Tyčová V, Bártová J, Rejchrt S, Bureš J. Inverted Meckel’s diverticulum with ectopic pancreatic tissue as a source of severe gastrointestinal bleeding. J Gastrointest Surg 2010; 14(3): 578-581.
IF 2.402.   

63.Reinisch W, Angelberger S, Petritsch W, Shonova O, Lukas M, Bar-Meir S, Teml A, Schaeffeler E, Schwab M, Dilger K, Greinwald R, Mueller R, Stange EF, Herrlinger KR; International AZT-2 Study Group: Reinisch W, Prinz G, Angelberger S, Teml A, Harrer ML, Schweiger K, Petritsch W, Jahnel J, Wenzl H, Brunner H, Tillinger W, Mittischek K, Knoflach P, Kirchgatteter A, Haas T, Datz C, Doppelmayr H, Lukas M, Bortlik M, Serclova Z. Antos Z, Dosedel J, Vavra J, Mudr R, Benes Z, Kohout P, Konecny M, Gregar J, Fabian J, Sillinger P, Hajek J, Bok R, Zboril V, Prokopova L, Shonova O, Novakova M, Bures J, Douda T, Stange EF, Fellermann K, Herrlinger K, Andus T, Barth C, Schnabel D, Metter K, Frölich B, Bar-Meir S, Dotan I, Rosner G, Becker SA, Konikoff F, Naftali T, Pagel A, Rauchwerger A, Goldin E, Israeli E, Ulitsky J, Fich A, Odes S. Azathioprine versus mesalazine for prevention of postoperative clinical recurrence in patients with Crohn's disease with endoscopic recurrence: efficacy and safety results of a randomised, double-blind, double-dummy, multicentre trial. Gut 2010; 59(6): 752-759. IF 9.357.  

64.Kopáčová M, Tachecí I, Rejchrt S, Bártová J, Bureš J. Double balloon enteroscopy and acute pancreatitis World J Gastroenterol 2010; 16(19): 2331-2340. IF 2.092.  

65.Cyrany J, Kopáčová M, Rejchrt S, Jirkovský V, Al-Tashi M, Bureš J. Gastric arterial bleeding secondary to chronic occlusion of the splenic artery (with video). Gastrointest Endosc 2010; 71(7): 1335 (elektronická publikace video-záznamu). IF 6.713.  

66.Kopáčová M, Bureš J, Ferko A, Tachecí I, Rejchrt S. Comparison of intra-operative enteroscopy and double balloon enteroscopy in the diagnosis and treatment of Peutz-Jeghers syndrome. Surg Endosc 2010; 24(8): 1904-1910. IF 3.307.   

67.Bureš J, Cyrany J, Kohoutová D, Förstl M, Rejchrt S, Květina J, Voříšek V, Kopáčová M. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World J Gastroenterol 2010; 16(24): 2978-2990. IF 2.092.   

68.Kuneš M, Květina J, Maláková J, Bureš J, Kopáčová M, Rejchrt S. Pharmacokinetics and organ distribution of fluorescein in experimental pigs: an input study for confocal laser endomicroscopy of the gastrointestinal tract. Neuro Endocrinol Lett 2010; 31, Suppl 2: 57-61. IF 1.047.          

69.Bures J, Smajs D, Kvetina J, Förstl M, Smarda J, Kohoutova D, Kunes M, Cyrany J, Tacheci I, Rejchrt S, Lesna J, Vorisek V, Kopacova M. Bacteriocinogeny in experimental pigs treated with indomethacin and Escherichia coli Nissle. World J Gastroenterol 2011; 17(5): 609-617. IF 2.471.    

70.Bartova J, Bures J, Podhola M, Rejchrt S, Tacheci I, Kopacova M. An unusual case of successful endoscopic treatment: a giant pedunculated angiolipofibroma of the distal duodenum. Endoscopy 2011; 43, Suppl 2: E96-E97 (elektronická publikace). IF 6.096.   

71.Cyrany J, Kopáčová M, Rejchrt S, Ryška A, Dvořák P, Brožík J, Bureš J. Pneumatosis cystoides intestinalis. Acta Endoscopica 2011; 41(5): 243-252.
IF 0.123.

72.Rejchrt S, Kopacova M, Brozik J, Bures J. Bio-degradable stents for the treatment of benign small and large intestinal stenoses.

73.Kunes M, Kvetina J, Kholova D, Bures J, Tlaskalova-Hogenova H, Pavlik M. Absorption kinetics of 5-aminosalicylic acid in rat: influence of indomethacin-induced gastrointestinal lesions and Escherichia Coli Nissle 1917 medication. 2011; 32, Suppl 1: 46-52.

Tachecí I, Kvetina J, Kunes M, Varayil JE, Ali SM, Pavlik M, Kopacova M, Rejchrt S, Bures J, Pleskot M. Electrogastrography in experimental pigs: the influence of gastrointestinal injury induced by dextran sodium sulphate on porcine gastric erythromycin-stimulated myoelectric activity. Neuro Endocrinol Lett 2011; 32, Suppl 1: 131-136. IF 1.621.

75.Bures J, Pejchal J, Kvetina J, Tichy A, Rejchrt S, Kunes M, Kopacova M. Morphometric analysis of the porcine gastrointestinal tract in a 10-day high-dose indomethacin administration with or without probiotic bacteria Escherichia coli Nissle 1917. Hum Exp Toxicol 2011; 30(12): 1955-1962. IF 1.772. 

Rejchrt S, Kopacova M, Bures J. Biodegradable stents: another big step in the field of non-surgical therapy for fibrostenotic Crohn’s disease. Reply to Ustundag. Endoscopy 2012; 44(4): 436. IF 6.096.

77.Smajs D, Bureš J, Smarda J, Chaloupková E, Květina J, Förstl M, Kohoutová D, Kuneš M, Rejchrt S, Lesná J, Kopáčová M. Experimental administration of the probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 results in decreased diversity of
E. coli strains in pigs. 2012; 64(3): 205-210. IF 1.510.

78.Bureš J, Kopáčová M, Koupil I, Seifert B, Skodová Fendrichová M, Spirková J, Voříšek V, Rejchrt S, Douda T, Král N, Tachecí I. Significant decrease in prevalence of Helicobacter pylori in the Czech Republic. 2012; 18(32): 4412-4418. IF 2.547.  

79.Tachecí I, Květina J, Kuneš M, Pavlík M, Kopáčová M, Černý V, Rejchrt S, Varayil JE, Bureš J. The effect of general anaesthesia on gastric myoelectric activity in experimental pigs. 2013; 13: 48 (elektronická publikace;  6 stran). IF 2.110.

80.Kralickova P, Mala E, Vokurkova D, Krcmova I, Pliskova L, Stepanova V, Bartos V, Koblizek V, Tacheci I, Bures J, Brozik J, Litzman J. Cytomegalovirus disease in patients with common variable immunodeficiency: three case reports. 2013; 163(1): 69-74. IF 2.250.

81.Tachecí I, Bradna P, Douda T, Baštecká D, Kopáčová M, Rejchrt S, Bureš J. 2013; 2013: Article ID 268382 (elektronická publikace; 10 stran). IF 1.615.

82.Kopáčová M, van Gossum A, Mulder CJJ, Vavrečka A, Bureš J. Small intestinal imaging. 2013; 2013: Article ID 623091 (elektronická publikace; 2 strany). IF 1.615.

83.Kopáčová M, Urban O, Cyrany J, Laco J, Bureš J, Rejchrt S, Bártová J, Tachecí I. Cronkhite-Canada syndrome: review of the literature. 2013; 2013: Article ID 856873 (elektronická publikace; 9 stran). IF 1.615. 

84.Kohoutová D, Bártová J, Tachecí I, Rejchrt S, Repák R, Kopáčová M, Bureš J. Cryptogenic multifocal ulcerous stenosing enteritis. 2013; 2013: Article ID 918031 (elektronická publikace; 7 stran). IF 1.615.  

85.Kopáčová M, Rejchrt S, Bureš J, Tachecí I. Small intestinal tumours. 2013; 2013: Article ID 702536 (elektronická publikace; 7 stran). IF 1.615.

86.Bureš J, Kopáčová M, Douda T, Bártová J, Tomš J, Rejchrt S, Tachecí I. Whipple's disease: our own experience and review of the literature. 2013; 2013: Article ID 478349 (elektronická publikace; 10 stran). IF 1.615.

87.Zdarova Karasova J, Zemek F, Kunes M, Kvetina J, Chladek J, Jun D, Bures J, Tachecí I, Kuca K. Intravenous application of HI-6 salts (dichloride and dimethansulphonate) in pigs: comparison with pharmacokinetics profile after intramuscular administration. 2013; 34, Suppl 2: 74-78. IF 0.932.

88.Neuro Endocrinol Lett 2013; 34, Suppl 2: 79-83. IF 0.932.

89.Kohoutova D, Pecka M, Cihak M, Cyrany J, Maly J, Bures J. Prevalence of hypercoagulable disorders in inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 2014; 49(3): 287-294. IF 2.160.

90.Kopacova M, Koupil I, Seifert B, Skodova Fendrichova M, Spirkova J, Vorisek V, Rejchrt S, Douda T, Tacheci I, Bures J. Blood pressure and stature in Helicobacter pylori positive and negative persons. World J Gastroenterol 2014; 20(19): 5625-5631. IF 2.547.

91.Kohoutova D, Smajs D, Moravkova P, Cyrany J, Moravkova M, Forstlova M. Escherichia coli strains of phylogenetic group B2 and D and bacteriocin production are associated with advanced colorectal neoplasia. BMC Infect Dis 2014; 14: 733 (elektronická publikace). IF 2.560.

92.Kohoutova D, Drahosova M, Moravkova P, Rejchrt S, Bures J. Anti-Outer membrane protein C and anti-glycoprotein 2 antibodies in inflammatory bowel disease and their association with complicated forms of Crohn's disease. BMC Gastroenterol 2014; 14(1): 1195 (elektronická publikace). IF 2.110.

93.Kuneš M, Květina J, Bureš J, Žďárová Karasová J, Pavlík M, Tachecí I, Musílek K, Kuca K. HI-6 oxime (an acetylcholinesterase reactivator): blood plasma pharmacokinetics and organ distribution in experimental pigs. 2014; 35, Suppl 2: 191-196. IF 0.932.

94.Kohoutova D, Moravkova P, Kruzliak P, Bures J. Thromboembolic complications in inflammatory bowel disease. 2015; 39(4): 489-498. IF 2.169.

95.Beránek M, Drastíková M, Bureš J, Palička V. Preparing triple-compound heterozygous control material for molecular diagnostics of TPMT allelic variants. 2015; 61(3): 91-96. IF 1.0.

96.Pejchal J, Šinkorová Z, Tichý A, Kmochová A, Ďurišová K, Kubelková K, Pohanka M, Bureš J, Tachecí I, Kuča K, Vávrová J. Attenuation of radiation-induced gastrointestinal damage by epidermal growth factor and bone marrow transplantation in mice. 2015; Jul 3: 1-12 [Epub ahead of print]. IF 1.687.

97. Štaudová B, Micenková L, Bosák J, Hrazdilová K, Slaninková E, Vrba M, Ševčíková A, Kohoutová D, Woznicová V, Bureš J, Šmajs D. Determinants encoding fimbriae type 1 in fecal Escherichia coli are associated with increased frequency of bacteriocinogeny. BMC Microbiol 2015; 15(1): 201. IF 2.729

98. Bures J, Kvetina, Tacheci Pavlik, Kunes, Rejchrt, Kuca, Kopacova M. The effect of different doses of atropine on gastric myoelectrical activity in fasting experimental pigs. J Appl Biomed 2015; 13(4): 273-277. IF 1.3

99. Bureš J, Jun D, Hrabinová M, Tachecí I, Květina J, Pavlík M, Rejchrt S, Douda T, Kuneš M, Kuča K, Kopáčová M. Impact of tacrine and 7-methoxytacrine on gastric myoelectrical activity assessed using electrogastrography in experimental pigs. Neuro Endocrinol Lett 2015; 36, Suppl 1: 150-155. IF 0.799

100. Kohoutova D, Drahosova M, Cihak M, Moravkova P, Bures J. Anti-Outer membrane protein C antibodies in colorectal neoplasia. Folia Microbiol (Praha) 2016; 61(4): 295-299. IF 1.335

101. Soukup T, Pudil R, Kubinova K, Hromadkova L, Dusek J, Tosovsky M, Bradna P, Hrncir Z, Bures J. Application of the DETECT algorithm for detection of risk of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: data from a Czech tertiary centre. Rheumatology (Oxford) 2016; 55(1): 109-114. IF 4.475

102. Cyrany J, Rejchrt S, Kopacova M, Bures J. Buried bumper syndrome: A complication of percutaneous endoscopic gastrostomy. World J Gastroenterol 2016; 22(2): 618-627. IF 2.37

103. Květina J, Tachecí I, Pavlík M, Kopáčová M, Rejchrt S, Douda T, Kuneš M, Bureš J. Use of electrogastrography in preclinical studies of cholinergic and anticholinergic agents in experimental pigs. Physiol Res 2016; 64, Suppl 5: S647-S652. IF 1.293

104. Moravkova P, Kohoutova D, Rejchrt S, Cyrany J, Bures J. Role of S100 proteins in colorectal carcinogenesis. Gastroenterol Res Pract 2016; 2016: 2632703. doi: 10.1155/2016/2632703. IF 1.749

105. Micenková L, Bosák J, Štaudová B, Kohoutová D, Čejková D, Woznicová V, Vrba M, Ševčíková A, Bureš J, Šmajs D. Microcin determinants are associated with B2 phylogroup of human fecal Escherichia coli isolates. Microbiology Open 2016; 5(3): 490-498. IF 2.213

106. Minarikova P, Benesova L, Halkova T, Belsanova B, Suchanek S, Cyrany J, Tuckova I, Bures J, Zavoral M, Minarik M. Longitudinal molecular characterization of endoscopic specimens from colorectal lesions. World J Gastroenterol 2016; 22(20): 4936-4945. IF 2.37

107. Repak R, Kohoutova D, Podhola M, Rejchrt S, Minarik M, Benesova L, Lesko M, Bures J. The first European family with gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach: case report and review of the literature. Gastrointest Endosc 2016; 84(4): 718-725. IF 6.217

108. Pejchal J, Sinkorova Z, Tichy A, Pruchova S, Kmochova A, Durisova K, Cechakova L, Lierova A, Ondrej M, Nemcova M, Kubelkova K, Fatorova I, Bures J, Tacheci I, Kuca K, Vavrova J. Epidermal Growth Factor Attenuates Delayed Ionizing Radiation-Induced Tissue Damage in Bone Marrow Transplanted Mice. Radiat Res 2016; 186(3): 264-274. IF 3.022

109. Tacheci, Bradna, Douda, Baštecká, Kopáčová, Rejchrt, Lutonský M, Soukup, Bureš J. Small intestinal injury in NSAID users suffering from rheumatoid arthritis or osteoarthritis. Rheumatol International 2016; 36(11): 1557-1561. IF 1.702

110. Novozámský A, Flusser J, Tachecí I, Sulík L, Bureš J, Krejcar O. Automatic blood detection in capsule endoscopy video. J Biomed Opt 2016; 21(12): 126007. doi: 10.1117/1.JBO.21.12.126007. IF 2.556

e-mail: info@kcvl.cz                            Správce obsahu: MUDr.Ilja Tachecí                                Zpracování a hosting: MultiMedia SoftWare